முதுகலை ஆசிரியர்களுக்கு ஏற்படும் ஊதிய இழப்பு - பட்டியல் வெளியீடு. - Asiriyar.Net

Friday, February 2, 2024

முதுகலை ஆசிரியர்களுக்கு ஏற்படும் ஊதிய இழப்பு - பட்டியல் வெளியீடு.

 

01.06.2009 க்கு பிறகு பணியில் சேர்ந்த முதுகலை ஆசிரியர்களுக்கு ஏற்படும் ஊதிய இழப்பு




Post Top Ad