15.08.2023 சுதந்திர தினத்தன்று கிராம சபை கூட்டம் நடத்துதல் - Director Letter & Agendas - Asiriyar.Net

Sunday, August 6, 2023

15.08.2023 சுதந்திர தினத்தன்று கிராம சபை கூட்டம் நடத்துதல் - Director Letter & Agendas

 




15.08.2023 சுதந்திர தினத்தன்று கிராம சபை கூட்டம் நடத்துதல் - துறை வாரியாக எடுத்துக் கொள்ளப்பட வேண்டிய கூட்டப் பொருள்கள் - ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி இயக்கக இயக்குநரின் கடிதம் ந.க.எண்: 73322/ 2021/ ப.ரா.-2.3, நாள்: 04-08-2023


Click Here to Download - Grama Sabha on 15.08.2023 - Director Letter &  Agendas - Pdf



Post Top Ad