6 முதல் 9ஆம் வகுப்பு வரை கற்றல் விளைவு / திறன் வழி மதிப்பீட்டுத் தேர்வு நடத்த உத்தரவு - SPD & SCERT Proceedings - Asiriyar.Net

Thursday, August 24, 2023

6 முதல் 9ஆம் வகுப்பு வரை கற்றல் விளைவு / திறன் வழி மதிப்பீட்டுத் தேர்வு நடத்த உத்தரவு - SPD & SCERT Proceedings

 மாவட்டம் தோறும் 6 முதல் 9ஆம்  வகுப்பு வரை கற்றல் விளைவு / திறன் வழி மதிப்பீட்டுத் தேர்வு நடத்துதல் - SPD & SCERT இயக்குநரின் இணைச் செயல்முறைகள்!


Click Here to Download - LO Competency Based Test - SPD & SCERT Proceedings - PdfPost Top Ad