நான் முதல்வன் திட்டம் - 2023 - 2024ஆம் கல்வியாண்டு - 11, 12th Monthly Syllabus & Guidelines - Asiriyar.Net

Friday, August 25, 2023

நான் முதல்வன் திட்டம் - 2023 - 2024ஆம் கல்வியாண்டு - 11, 12th Monthly Syllabus & Guidelines

 நான் முதல்வன் திட்டம் - 2023-2024ஆம் கல்வியாண்டு - 11 மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான மாதவாரியான பாடத்திட்டம் மற்றும் வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வெளியீடு!


Click Here to Download - 11th Monthly Syllabus- Pdf


Click Here to Download - 12th Monthly Syllabus- Pdf
Post Top Ad