வருமான வரி தானாக கணக்கிடுதலின் (Auto Calculation) நோக்கம் - TN IFHRMS வெளியீடு! - Asiriyar.Net

Thursday, April 25, 2024

வருமான வரி தானாக கணக்கிடுதலின் (Auto Calculation) நோக்கம் - TN IFHRMS வெளியீடு!

 

Kalanjiyam is Employee/Pensioner management app. User can apply their leaves and HR requests, also their monthly, annual payrolls and many more. 

_வருமான வரி தானாக கணக்கிடுதலின் (Auto Calculation) நோக்கம் - TN IFHRMS வெளியீடு!

Click Here to Download - Kalanjiyam ( IFHRMS 2.0 ) Income Tax - Auto Calculation Interface - Pdf
Post Top Ad