வாக்களிப்பவர்களில் பிரச்னைக்குரிய 12 வகை பற்றி தெரிந்துகொள்வோம் - Asiriyar.Net

Thursday, April 18, 2024

வாக்களிப்பவர்களில் பிரச்னைக்குரிய 12 வகை பற்றி தெரிந்துகொள்வோம்

 
12 Types of Voters


* 49 M

* 49 O

* 49 P ( Tendered vote)

* Challenge vote

* 49 N 

* 49 MA ( Test Vote)

* Proxy Vote

* 49 O

* EDC போன்ற வாக்களிப்பவர்களில் பிரச்னைக்குரிய 12 வகை பற்றி தெரிந்துகொள்வோம்


Click Here to Download - 12 Types of Voters - PdfPost Top Ad