மாறுதல் கலந்தாய்வு - பணியாளர்களின் விவரங்களை IFHRMS இணைய தளத்தில் அவர்கள் புதிய பணியிடத்திற்கு மாற்றம் செய்ய அறிவுறுத்தல் - Director Proceedings - Asiriyar.Net

Sunday, December 4, 2022

மாறுதல் கலந்தாய்வு - பணியாளர்களின் விவரங்களை IFHRMS இணைய தளத்தில் அவர்கள் புதிய பணியிடத்திற்கு மாற்றம் செய்ய அறிவுறுத்தல் - Director Proceedings

 

பள்ளிக்கல்வி - தமிழ்நாடு அமைச்சுப்பணி - 29.09.2022 மற்றும் 30.09.2022 அன்று நடைபெற்ற மாறுதல் கலந்தாய்வு - பணியாளர்களின் விவரங்களை IFHRMS இணைய தளத்தில் அவர்கள் புதிய பணியிடத்திற்கு மாற்றம் செய்ய அறிவுறுத்தல் தொடர்பாக பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள். 

IFHRMS Transfer Entry Proceedings by CoSE 

Post Top Ad