3, 6, 9 வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மாநில அளவிலான அடைவு ஆய்வு (SEAS ) - District Wise - School Details - SPD Proceedings - Asiriyar.Net

Thursday, October 5, 2023

3, 6, 9 வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மாநில அளவிலான அடைவு ஆய்வு (SEAS ) - District Wise - School Details - SPD Proceedings

 27047 பள்ளிகளுக்கு -3, 6மற்றும் 9 வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மாநில அளவிலான அடைவு ஆய்வு (SEAS) மாநிலத் திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள் இணைப்பு பள்ளிகளின் விவரம்

It has been planned to conduct the State Educational Achievement Survey ( SEAS ) , 2023 for the sampled students of sampled schools of grades 3 , 6 and 9 in all districts on 3rd November , 2023. In this regard , the following personnel are to be involved responsibilities are also furnished .

State Educational Achievement Survey (SEAS), 2023- Identification of Personnel and Their Roles and Responsibilities- Sent Regஇணைப்பு


Click Here to Download - SPD Proceedings

Click Here to Download - School Details

Click Here to Download - Students Details

Post Top Ad