6, 7, 8 & 9ஆம் வகுப்புகளுக்கான LOs & Competency Based Assessment Exam - Answer Key - Asiriyar.Net

Tuesday, October 24, 2023

6, 7, 8 & 9ஆம் வகுப்புகளுக்கான LOs & Competency Based Assessment Exam - Answer Key

 
17.10.2023, 18.10.2023, 19.10.2023 மற்றும் 20.10.2023 ஆகிய நாட்களில் நடந்த 6, 7, 8 & 9ஆம் வகுப்புகளுக்கான கற்றல் விளைவுகள் மற்றும் திறன்வழி மதிப்பீட்டுத் தேர்வு விடைக்குறிப்புகள் (Answer Keys of Learning Outcomes and LOs & Competency Based  Assessment Exam October 2023 for Class 6, 7, 8 & 9 held on 17.10.2023, 18.10.2023, 19.10.2023 and 20.10.2023)...


Click Here to Download -  LOs & Competency Based  Assessment Exam - Answer Key - PdfPost Top Ad