46% அகவிலைப்படி உயர்வு உங்களுக்கு எவ்வளவு வரும்? - உத்தேச அட்டவணை பட்டியல் - Level 22 (Grade Pay - 5400) - BEO, PG, HS & HSS Head Master - Asiriyar.Net

Wednesday, October 25, 2023

46% அகவிலைப்படி உயர்வு உங்களுக்கு எவ்வளவு வரும்? - உத்தேச அட்டவணை பட்டியல் - Level 22 (Grade Pay - 5400) - BEO, PG, HS & HSS Head Master

      

46 சதவீத அகவிலைப்படி உயர்வு உங்களுக்கு எவ்வளவு வரும்? 

தமிழ்நாடு அரசு ஜூன்  1 முதல் தமிழக அரசு ஊழியர் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு 4 சதவீத அகவிலைப்படி உயர்வு அறிவித்துள்ளது அதன்படி தற்போது உள்ள 42 சதவீத அகவிலைப்படி லிருந்து 46 சதவீத அகவிலைப்படி உயருகிறது இதில் உங்களுக்கு எவ்வளவு அகவிலைப்படி உயர்வு வரும் என்பதற்கான உத்தேச அட்டவணை பட்டியல் இங்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது


46% D.A Hike Calculation - Level Level 22 (Grade Pay - 5400)

Click Here To Download - 46% D.A Hike Calculation - Level Level 22 (Grade Pay - 5400) - Pdf


📌 *Level 10 (Grade Pay - 2800) - SG Teacher* Click Here

📌 *Level 12 (Grade Pay - 4300) - SG Teacher* Click Here

📌 *Level 15 (Grade Pay - 4500) - Primary Head Master* Click Here

📌 *Level 16 (Grade Pay - 4600) - BT Teacher* Click Here

📌 *Level 18 (Grade Pay - 4700) - BEO, PG, Middle & HS Head Master* Click Here

📌 *Level 18 (Grade Pay - 4800) - BEO, PG, Middle & HS Head Master* Click Here

📌 *Level 22 (Grade Pay - 5400) - BEO, PG, HS & HSS Head Master* Click Here

📌 *Level 23 (Grade Pay - 5700) - HS & HSS Head Master* Click Here


Post Top Ad