எண்ணும் எழுத்தும் Training Days - For Teachers Handling Classes 1- 5 - For All 3 Terms - Asiriyar.Net

Sunday, April 30, 2023

எண்ணும் எழுத்தும் Training Days - For Teachers Handling Classes 1- 5 - For All 3 Terms

 

2023-2024-ஆம் கல்வியாண்டு - 1-5 வகுப்புகள் கையாளும் ஆசிரியர்களுக்கு எண்ணும் எழுத்தும் பயிற்சி நாட்கள் (Academic Year 2023-2024 - Ennum Ezhuthum Training Days for Teachers handling classes 1-5)பருவம் 1

ஜூன் 1, 2, 3 --> 4, 5 வகுப்பு ஆசிரியர்கள்


பருவம் 2

செப்டம்பர் 25, 26, 27 ---> 1, 2, 3 ஆம் வகுப்பு ஆசிரியர்கள்

அக்டோபர் 5, 6, 7 --> 4, 5 வகுப்பு ஆசிரியர்கள்


பருவம் 3

டிசம்பர் 18, 19, 20 ---> 1, 2, 3 ஆம் வகுப்பு ஆசிரியர்கள்

ஜனவரி 04, 05, 06-01-2024  --> 4, 5 வகுப்பு ஆசிரியர்கள்Post Top Ad