3,5 & 8 வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ITK Volunteers மூலமாக பள்ளிகளில் தேர்வு - School List & Schedule - Proceedings - Asiriyar.Net

Saturday, April 22, 2023

3,5 & 8 வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ITK Volunteers மூலமாக பள்ளிகளில் தேர்வு - School List & Schedule - Proceedings

 

3,5 & 8 வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ITK VOLUNTEERS  மூலமாக பள்ளிகளில் தேர்வு- ஏப்ரல் 24 முதல் 28 வரை -மாவட்ட வாரியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பள்ளிகளின்  பட்டியல்


Daywise Schedule 3,5 & 8 வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ITK VOLUNTEERS  மூலமாக பள்ளிகளில் தேர்வு- ஏப்ரல் 24 முதல் 28 வரை -மாவட்ட வாரியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பள்ளிகளின்  பட்டியல்Click Here to Download - School List Abstract - Pdf


Click Here to Download - Daywise Schedule - Pdf


Post Top Ad