எங்கும் தமிழ், எதிலும் தமிழ் திட்டம் - அரசாணையைப் பின்பற்ற உத்தரவு - G.O.47 & Director Proceedings - Asiriyar.Net

Monday, October 9, 2023

எங்கும் தமிழ், எதிலும் தமிழ் திட்டம் - அரசாணையைப் பின்பற்ற உத்தரவு - G.O.47 & Director Proceedings

 
எங்கும் தமிழ், எதிலும் தமிழ் திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்திட வெளியிடப்பட்ட அரசாணையைப் பின்பற்ற பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு


Click Here to Download - DSE - G.O.47 Reg Tamil Valarchi Dept  &  Director Proceedings - PdfPost Top Ad