அக்டோபர் 2 கிராம சபை கூட்டம் - SMC தீர்மானங்களை இணைக்க உத்தரவு - SPD Proceedings - Asiriyar.Net

Sunday, October 1, 2023

அக்டோபர் 2 கிராம சபை கூட்டம் - SMC தீர்மானங்களை இணைக்க உத்தரவு - SPD Proceedings

 அக்டோபர் 2 கிராம சபை கூட்டத்தில் SMC தீர்மானங்களை இணைத்தல் மற்றும் SMC உறுப்பினர்கள் கலந்து  கொள்ளுதல் சார்ந்த SPD செயல்முறைகள்


Click Here to Download - Grama Sabha on 02.10.2023 - SPD Proceedings - PdfPost Top Ad