ஒய்வு பெருவோருக்கு IFHRMS-மென்பொருலுள்ள OPPAS முறையில் மட்டுமே E-SR-ன் இணைத்து அனுப்பவேண்டும் - கருவூல அலுவலர் - Asiriyar.Net

Monday, July 24, 2023

ஒய்வு பெருவோருக்கு IFHRMS-மென்பொருலுள்ள OPPAS முறையில் மட்டுமே E-SR-ன் இணைத்து அனுப்பவேண்டும் - கருவூல அலுவலர்

 

8/23 முதல் ஒய்வு பெருவோருக்கு IFHRMS-மென்பொருலுள்ள OPPAS (online pension provident authorization system) முறையில் மட்டுமே E-SR-ன் இணைத்து அனுப்பவேண்டும் என்பதற்கான கருவூல அலுவலரின் கடிதம்
Post Top Ad