38% அகவிலைப்படி உயர்வு உங்களுக்கு எவ்வளவு வரும்? - உத்தேச அட்டவணை பட்டியல் - Level 22 (Grade Pay - 5400) - BEO, PG, HS & HSS Head Master - Asiriyar.Net

Sunday, January 1, 2023

38% அகவிலைப்படி உயர்வு உங்களுக்கு எவ்வளவு வரும்? - உத்தேச அட்டவணை பட்டியல் - Level 22 (Grade Pay - 5400) - BEO, PG, HS & HSS Head Master

    


38 சதவீத அகவிலைப்படி உயர்வு உங்களுக்கு எவ்வளவு வரும்? 

தமிழ்நாடு அரசு ஜனவரி  1 முதல் தமிழக அரசு ஊழியர் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு 4 சதவீத அகவிலைப்படி உயர்வு அறிவித்துள்ளது அதன்படி தற்போது உள்ள 34 சதவீத அகவிலைப்படி லிருந்து 38 சதவீத அகவிலைப்படி உயருகிறது இதில் உங்களுக்கு எவ்வளவு அகவிலைப்படி உயர்வு வரும் என்பதற்கான உத்தேச அட்டவணை பட்டியல் இங்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது


38% D.A Hike Calculation - Level Level 22 (Grade Pay - 5400)


Click Here To Download - 38% D.A Hike Calculation - Level Level 22 (Grade Pay - 5400) - Pdf📌 *Level 10 (Grade Pay - 2800) - SG Teacher* Click Here

📌 *Level 12 (Grade Pay - 4300) - SG Teacher* Click Here

📌 *Level 15 (Grade Pay - 4500) - Primary Head Master* Click Here

📌 *Level 16 (Grade Pay - 4600) - BT Teacher* Click Here

📌 *Level 18 (Grade Pay - 4700) - BEO, PG, Middle & HS Head Master* Click Here

📌 *Level 18 (Grade Pay - 4800) - BEO, PG, Middle & HS Head Master* Click Here

📌 *Level 22 (Grade Pay - 5400) - BEO, PG, HS & HSS Head Master* Click Here

📌 *Level 23 (Grade Pay - 5700) - HS & HSS Head Master* Click Here


Post Top Ad