12 விடைத்தாள் நகல் மற்றும் மறு கூட்டலுக்கு விண்ணப்பிக்கும் முறை - DGE Proceedings - Asiriyar.Net

Join Pallikalvi Telegram Group

Join PallikalviTn District Wise WhatsApp Groups

Monday, May 8, 2023

12 விடைத்தாள் நகல் மற்றும் மறு கூட்டலுக்கு விண்ணப்பிக்கும் முறை - DGE Proceedings

 

 +2 விடைத்தாள் நகல் மற்றும் மறு கூட்டலுக்கு விண்ணப்பிக்கும் முறை -  அரசுத் தேர்வுகள் இயக்குநரின் செயல்முறைகள் கடிதம் ந.க.எண்: 023720 /எச்1/2023, நாள் : 08.05.2023 (+2 Copy of Answer Sheet and Procedure for Applying for Re-Addition - Director of Government Examinations Proceedings Letter NO: 023720 /H1/2023, Dated : 08.05.2023)
Click Here to Download - 12th Revaluation Procedures- DGE Proceedings - PdfPost Top Ad