இரண்டாம் பருவத்தேர்வு கால அட்டவணை. - Asiriyar.Net

Monday, December 2, 2019

இரண்டாம் பருவத்தேர்வு கால அட்டவணை.


🗒🗒🗒🗒📋📋📋📋

இரண்டாம் பருவத்தேர்வு கால அட்டவணை.

*1-2வகுப்புகள் -முற்பகல்*

📕17.12.2019 தமிழ்
📗18.12.2019 ஆங்கிலம்
📘20.12.2019 கணக்கு
📙23.12.2019 சூழ்நிலையியல்

*3-5 வகுப்புகள்-பிற்பகல்*
📕17.12.2019 தமிழ்
📗18.12.2019 ஆங்கிலம்

📘19.12.2019 கணக்கு
📒20.12.2019 அறிவியல்
📙23.12.2019 சமூகவியல்

*6,8 வகுப்புகள்- முற்பகல்*
*7ம் வகுப்பு-பிற்பகல்*
📕13.12.2019 தமிழ்
📔14.12.2019 உடற்கல்வி, ஓவியம்
📗16.12.2019 ஆங்கிலம்
📘18.12.2019 கணக்கு
📒20.12.2019 அறிவியல்
📙23.12.2019 சமூகவியல்

*24.12.2019 முதல் 01.01.2020 வரை இரண்டாம் பருவத்தேர்வு விடுமுறை*

*02.01.2020 மீண்டும் பள்ளி திறப்பு*

📋📋

Post Top Ad