இந்தியாவில் முதல் Augmented Reality Show - Asiriyar.Net

Friday, December 27, 2019

இந்தியாவில் முதல் Augmented Reality Show

சென்னை:இந்தியாவில் முதல் Augmented Reality Show

விலங்குகள் நம் அருகில் இருப்பது போலும், அது நம்மை தொடுவது போல தெரியும் வகையில் 3D மூலம் காட்டப்படுகிறது

இந்தியாவில் முதன்முறையாக கிண்டியில் உள்ள சிறுவர் பூங்காவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

Post Top Ad