கற்போம் எழுதுவோம் திட்டம் - 30.11.2020 முதல் தொடங்கும் - இயக்குனர் கடிதம் - Asiriyar.Net

Post Top Ad


Thursday, November 19, 2020

கற்போம் எழுதுவோம் திட்டம் - 30.11.2020 முதல் தொடங்கும் - இயக்குனர் கடிதம்

 புதிய வயது வந்தோர் கல்வித் திட்டம் 23.11.2020 க்கு பதிலாக வரும் 30.11.2020 முதல் தொடங்கப்படுதல் குறித்து பள்ளி சாரா மற்றும் வயது வந்தோர் கல்வி இயக்கக இயக்குனர் கடிதம்

Recommend For You

Post Top Ad