"எண்ணும் எழுத்தும்" பயிற்சி - Teachers Training Class - Modules - Asiriyar.Net

Post Top Ad

Join Pallikalvi Telegram Group

Join PallikalviTn District Wise WhatsApp Groups

Monday, June 6, 2022

"எண்ணும் எழுத்தும்" பயிற்சி - Teachers Training Class - Modules

 
"எண்ணும் எழுத்தும்" பயிற்சி - Tamil  Learning outcomes (1) - Module - Download Here 

"எண்ணும் எழுத்தும்" பயிற்சி - Tamil  Learning outcomes (2) - Module - Download Here 

"எண்ணும் எழுத்தும்" பயிற்சி - TLM Preparation (1) - Module - Download Here 

"எண்ணும் எழுத்தும்" பயிற்சி - Training App Demo  - Download Here 

"எண்ணும் எழுத்தும்" பயிற்சி - Teaching Aid - Module - Download Here 

"எண்ணும் எழுத்தும்" பயிற்சி - Model Class Preparation - Module - Download Here 

Post Top Ad