"எண்ணும் எழுத்தும்" வகுப்பறை - ஒருங்கிணைக்கும் சில பொதுவான களங்கள் - Asiriyar.Net

Sunday, June 19, 2022

"எண்ணும் எழுத்தும்" வகுப்பறை - ஒருங்கிணைக்கும் சில பொதுவான களங்கள்

 

எண்ணும் எழுத்தும் வகுப்பறையில் ஒருங்கிணைக்கும் சில பொதுவான  களங்கள் PDF வடிவில் (10×3)Size  Flex Board ல் Print போடும் அளவில் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தேவைப்படுவோர் இதனை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம்.Post Top Ad