எண்ணும் எழுத்தும் - பெற்றோர் கூட்டத்தில் தெரிவிக்க வேண்டிய தகவல்கள் - DEE & SCERT Dir Proceedings - Asiriyar.Net

Wednesday, June 29, 2022

எண்ணும் எழுத்தும் - பெற்றோர் கூட்டத்தில் தெரிவிக்க வேண்டிய தகவல்கள் - DEE & SCERT Dir Proceedings

 

எண்ணும் எழுத்தும் திட்ட வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் சார்ந்தும் மாணவர் கற்றல்நிலை சார்ந்தும் பெற்றோர் கூட்டத்தில் தெரிவிக்க வேண்டிய தகவல்கள் சார்ந்து DEE & SCERT இயக்குநர்களின் இணை செயல்முறைகள்!

Post Top Ad