ஆகஸ்ட்-13. ஸ்டெத்தஸ் கோப் (Stethoscope)- இதயதுடிப்புமானி கண்டறிந்தவர்- ரெனே-தீபிலே-ஹைசின்தே லான்னெக் (René-Théophile-Hyacinthe Laennec) மறைந்த தினம். - Asiriyar.Net

Monday, August 13, 2018

ஆகஸ்ட்-13. ஸ்டெத்தஸ் கோப் (Stethoscope)- இதயதுடிப்புமானி கண்டறிந்தவர்- ரெனே-தீபிலே-ஹைசின்தே லான்னெக் (René-Théophile-Hyacinthe Laennec) மறைந்த தினம்.Post Top Ad