ஆகஸ்ட் 30 - மாணவர்களுக்கு கூற தினம் ஒரு அறிஞரின் வாழ்க்கை குறிப்பு - Asiriyar.Net

Thursday, August 30, 2018

ஆகஸ்ட் 30 - மாணவர்களுக்கு கூற தினம் ஒரு அறிஞரின் வாழ்க்கை குறிப்பு

ஆல்பா மற்றும் பீட்டா கதிரியக்கம் கண்டுபிடித்தவர், அணுக்கரு (ரூதர்ஃபோர்ட் மாதிரி), ரூதர்ஃபோர்ட் சிதறல், புரோட்டான் கண்டுபிடிப்பாளர்- எர்னஸ்ட் ரூதர்ஃபோர்டு (Ernest Rutherford) பிறந்த தினம். Post Top Ad