ஆகஸ்ட்-09. தசை இயக்கத்தில் "அடினோசின் ட்ரை பாஸ்ஃபேட்டு-ATP மற்றும் கிரியாட்டின் பாஸ்ஃபேட்டு ஆகியவற்றின் முக்கியத்துவத்தை கண்டறிந்தவர்- எல்லப்பிரகத சுப்பாராவ் (Yellapragada Subbarao) மறைந்த தினம். - Asiriyar.Net

Thursday, August 9, 2018

ஆகஸ்ட்-09. தசை இயக்கத்தில் "அடினோசின் ட்ரை பாஸ்ஃபேட்டு-ATP மற்றும் கிரியாட்டின் பாஸ்ஃபேட்டு ஆகியவற்றின் முக்கியத்துவத்தை கண்டறிந்தவர்- எல்லப்பிரகத சுப்பாராவ் (Yellapragada Subbarao) மறைந்த தினம்.
Post Top Ad