ஆகஸ்ட் 14 - கதிரியக்க ஐசோடோப்களை செயற்கை முறையில் உருவாக்கி நோபல் பரிசு பெற்றவர்-பிரடெரிக் ஜியோலிட் கியூரி (Frederic Joliot-Curie) மறைந்த தினம் - Asiriyar.Net

Tuesday, August 14, 2018

ஆகஸ்ட் 14 - கதிரியக்க ஐசோடோப்களை செயற்கை முறையில் உருவாக்கி நோபல் பரிசு பெற்றவர்-பிரடெரிக் ஜியோலிட் கியூரி (Frederic Joliot-Curie) மறைந்த தினம்Post Top Ad