ஆகஸ்ட் 23 - நிலைமின்னியலை வரையறுக்கும் கூலும் விதியை உருவாக்கிய இயற்பியலாளர்- சார்லசு-அகஸ்டின் டே கூலும் (Charles-Augustin de Coulomb, ) மறைந்த தினம். - Asiriyar.Net

Wednesday, August 22, 2018

ஆகஸ்ட் 23 - நிலைமின்னியலை வரையறுக்கும் கூலும் விதியை உருவாக்கிய இயற்பியலாளர்- சார்லசு-அகஸ்டின் டே கூலும் (Charles-Augustin de Coulomb, ) மறைந்த தினம்.


CLICK HERE TO READ MORE 》》》

Post Top Ad