ஆகஸ்ட்-16 சோலார் கதிர்வீச்சு, ஓசோன் மற்றும் காற்று ஆற்றல் அளவீடுகளில் ஆய்வுகளை செய்தவர்- அண்ணா மணி (Anna Mani) மறைந்த தினம். - Asiriyar.Net

Thursday, August 16, 2018

ஆகஸ்ட்-16 சோலார் கதிர்வீச்சு, ஓசோன் மற்றும் காற்று ஆற்றல் அளவீடுகளில் ஆய்வுகளை செய்தவர்- அண்ணா மணி (Anna Mani) மறைந்த தினம்.Post Top Ad