ஆகஸ்ட்-10. முதலாவது திரவ எரிபொருள் ராக்கெட்டைக் (Liquid Fueled Rockets) கண்டுபிடித்தவர்- இராபர்ட் ஹட்சின்ஸ் காடர்ட் (Robert Hutchings Goddard) மறைந்த தினம். - Asiriyar.Net

Friday, August 10, 2018

ஆகஸ்ட்-10. முதலாவது திரவ எரிபொருள் ராக்கெட்டைக் (Liquid Fueled Rockets) கண்டுபிடித்தவர்- இராபர்ட் ஹட்சின்ஸ் காடர்ட் (Robert Hutchings Goddard) மறைந்த தினம்.Post Top Ad