10 மற்றும் 20க்கும் குறைவாக உள்ள பள்ளிகளிலிருந்து மாணவர்கள் எண்ணிக்கை அதிகமாக உள்ள பள்ளிகளுக்கு ஆசிரியர்களை மாற்றுப்பணியில் நியமித்து ஆணை!! - Asiriyar.Net

Thursday, August 9, 2018

10 மற்றும் 20க்கும் குறைவாக உள்ள பள்ளிகளிலிருந்து மாணவர்கள் எண்ணிக்கை அதிகமாக உள்ள பள்ளிகளுக்கு ஆசிரியர்களை மாற்றுப்பணியில் நியமித்து ஆணை!!

Post Top Ad