பள்ளிக் கல்வி - விருதுகள் - ICT திட்டத்தின் கீழ் 2018 மற்றும் 2019 ஆம் ஆண்டில் கணினி வழிக் கல்வியில் ஆர்வமுடன் செயல்படும் ஆசிரியர்களுக்கு தேசிய விருது அளித்தல் - விபரங்கள் கோருதல்!!! பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!!!.* - Asiriyar.Net

Post Top Ad


Tuesday, March 3, 2020

பள்ளிக் கல்வி - விருதுகள் - ICT திட்டத்தின் கீழ் 2018 மற்றும் 2019 ஆம் ஆண்டில் கணினி வழிக் கல்வியில் ஆர்வமுடன் செயல்படும் ஆசிரியர்களுக்கு தேசிய விருது அளித்தல் - விபரங்கள் கோருதல்!!! பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!!!.*
பள்ளிக் கல்வி - விருதுகள் - ICT திட்டத்தின் கீழ் 2018 மற்றும் 2019 ஆம் ஆண்டில் கணினி வழிக் கல்வியில் ஆர்வமுடன் செயல்படும் ஆசிரியர்களுக்கு தேசிய விருது அளித்தல் - விபரங்கள் கோருதல்!!! பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!!!Recommend For You

Post Top Ad