ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் 6 மாதப்பயிற்சிக்கு Rs 3000! - Asiriyar.Net

Tuesday, August 14, 2018

ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் 6 மாதப்பயிற்சிக்கு Rs 3000!
அரசுப்பள்ளிகளில் செயல்படும், பள்ளி செல்லா குழந்தைகளுக்கான NRSTC பயிற்சியில் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் 6 மாதப்பயிற்சிக்கு Rs 3000 , 12 மாதப்பயிற்சிக்கு  Rs 6000 வழங்கப்படுகிறது .
Non residential special training center (NRSTC) விதிமுறைகள் மற்றும் செயல்படும் விதம்.
Post Top Ad