6ஆம் வகுப்பு மற்றும் 9ஆம் வகுப்பு பயிற்றுவிக்கும் ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி அளித்தல் சார்ந்து முதன்மைக் கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள்! - Asiriyar.Net

Tuesday, August 21, 2018

6ஆம் வகுப்பு மற்றும் 9ஆம் வகுப்பு பயிற்றுவிக்கும் ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி அளித்தல் சார்ந்து முதன்மைக் கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள்!

Post Top Ad