1 ,6 ,9 மற்றும் 11 ஆம் வகுப்பு- புதிய பாடத்திட்ட பயிற்சி- உயர்திரு டி. உதயச்சந்திரன் இ. ஆ.ப. பாடத்திட்ட செயலர் தலைமையில் முதன்மைக் கருத்தாளர்கள் மற்றும் கருத்தாளர்கள்- கலந்துரையாடல்- CEO செயல்முறைகள் - Asiriyar.Net

Saturday, August 18, 2018

1 ,6 ,9 மற்றும் 11 ஆம் வகுப்பு- புதிய பாடத்திட்ட பயிற்சி- உயர்திரு டி. உதயச்சந்திரன் இ. ஆ.ப. பாடத்திட்ட செயலர் தலைமையில் முதன்மைக் கருத்தாளர்கள் மற்றும் கருத்தாளர்கள்- கலந்துரையாடல்- CEO செயல்முறைகள்

Post Top Ad