நடுநிலைப் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு Bio - Metric Attendance - ஒன்றியம் வாரியாக எத்தனை பள்ளிகளுக்கு கருவிகள் பொறுத்த வேண்டும் - பட்டியல் - இயக்குனர் செயல்முறைகள் - Asiriyar.Net

Wednesday, July 10, 2019

நடுநிலைப் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு Bio - Metric Attendance - ஒன்றியம் வாரியாக எத்தனை பள்ளிகளுக்கு கருவிகள் பொறுத்த வேண்டும் - பட்டியல் - இயக்குனர் செயல்முறைகள்


Post Top Ad