தகுதிகாண் பருவம் முடித்தும் ஆனை வழங்கப்படவில்லை என்றால் 6 மாதத்தில் தகுதிகாண் பருவம் முடித்தாக அவ் அரசுப்பணியாளர் கருதிக்கொள்ளலாம் - Asiriyar.Net

Saturday, July 27, 2019

தகுதிகாண் பருவம் முடித்தும் ஆனை வழங்கப்படவில்லை என்றால் 6 மாதத்தில் தகுதிகாண் பருவம் முடித்தாக அவ் அரசுப்பணியாளர் கருதிக்கொள்ளலாம்

Post Top Ad