01/06/2020 முதல் ஆசிரியர்கள் மாத ஊதியம் IFHRMS மூலமாக மட்டுமே வழங்குதல் - Collector Letter - Asiriyar.Net

Wednesday, May 27, 2020

01/06/2020 முதல் ஆசிரியர்கள் மாத ஊதியம் IFHRMS மூலமாக மட்டுமே வழங்குதல் - Collector Letter


ந.க.எண்.2513/2020/கியு1. நாள்:26.05.2020 - 01/06/2020 முதல் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் மாத ஊதியம் IFHRMS மூலமாக மட்டுமே வழங்குதல் சார்ந்த மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களின் கடிதம்
Post Top Ad