வேலை வாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித்துறையின் சுற்றறிக்கை -அடிப்படை விதி 56(2) ன் கீழ் கட்டாய ஓய்வு மற்றும் 30 ஆண்டுகள் பணி முடித்தவர்களின் விவரம் கேட்டல் - - Asiriyar.Net

Post Top Ad


Thursday, December 5, 2019

வேலை வாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித்துறையின் சுற்றறிக்கை -அடிப்படை விதி 56(2) ன் கீழ் கட்டாய ஓய்வு மற்றும் 30 ஆண்டுகள் பணி முடித்தவர்களின் விவரம் கேட்டல் -வேலை வாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித்துறையின் சுற்றறிக்கை -அடிப்படை விதி 56(2) ன் கீழ் கட்டாய ஓய்வு மற்றும் 30 ஆண்டுகள் பணி முடித்தவர்களின் விவரம் கேட்டல் Recommend For You

Post Top Ad